Brukervilkår Keyfree - Privatkunder

1. Introduksjon

Keyfree AS, organisasjonsnummer 926744216, Nils Hansens Vei 2c, 0666 Oslo, heretter kalt "Keyfree", "Vi", "Oss" og "Vår", tilbyr produkter og tjenester knyttet til digitale låssystemer og styring av smarthus ("Tjenestene"). Disse vilkårene for bruk ("Brukervilkårene") gjelder mellom Oss og brukere av Tjenestene, heretter kalt "Kunden", "Du", "Deg" og "Din". Brukervilkårene gjelder for Deg som privatperson. Vilkår for bruk av Tjenestene for bedrifter, borettslag, foreninger og andre juridiske personer er gjenstand for egne avtaler med Keyfree.

Keyfree og Kunden benevnes heretter også hver for seg som "Part" og i felleskap som "Partene".

Brukervilkårene utgjør sammen med (i) ordrebekreftelsen som Du har mottatt fra Keyfree ("Ordrebekreftelsen"), og (ii) spesielle vilkår for enkelttjenester ("Spesielle Vilkår ") det samlede avtalegrunnlaget mellom Deg og Oss ("Avtalen"). Spesielle Vilkår gjelder for særlige enkelttjenester som eventuelt vil fremgå av Ordrebekreftelsen. Spesielle Vilkår vil fremlegges for Deg som vedlegg til disse Brukervilkårene, eller som separate vilkår som krever Kundens aksept. Ved motstrid mellom dokumentene i Avtalen skal følgende motstridsbestemmelser gjelde:

  • Ordrebekreftelsen skal ha forrang foran Brukervilkårene og Spesielle Vilkår.
  • Spesielle Vilkår skal ha forrang foran Brukervilkårene

Brukervilkårene inneholder viktig informasjon om Tjenestene, samt informasjon om Dine og Våre forpliktelser ovenfor hverandre. Det er viktig at Du leser Brukervilkårene nøye før Tjenestene tas i bruk.

All bruk av Tjenestene forutsetter at Du har lest, forstått og akseptert Brukervilkårene. Dersom Du ikke aksepterer Brukervilkårene kan Du ikke ta i bruk Tjenestene.

Ved å trykke på "AKSEPTER" nedenfor eller ved å ta i bruk Tjenestene har Du akseptert og blitt enig med Oss om å etterleve vilkårene som følger av Avtalen

2. Tjenestene

2.1 Våre forpliktelser knyttet til Tjenestene

Med mindre annet fremgår av Spesielle Vilkår, vil Tjenestene og disses funksjoner leveres som den er. Vi etterstreber å levere en til enhver tid fullgod ytelse i henhold til spesifikasjoner som publiseres på Vår nettside, som er vedlagt produkter levert av Oss og som er vedlagt Avtalen. Vi kan likevel ikke garantere for feilfri eller uavbrutt bruk av Tjenestene. Tilgang til Tjenestene eller til spesifikke funksjoner i Tjenestene kan begrenses eller stanses midlertidig og uten forvarsel ved systemfeil, vedlikehold, oppgraderinger eller reparasjon eller ved hindring utenfor Vår kontroll. I slike tilfeller er Vi ikke ansvarlig.

Vi garanterer ikke at Tjenestene ikke vil medføre tap eller skade, eller påføre Dine systemer virus, angrep, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhetstrusler. Vi har imidlertid rett til å implementere tiltak som skal ivareta IT-sikkerheten ved Tjenestene.

2.2 Service og feilretting

Når Du abonnerer på Keyfrees abonnementstjenester i henhold til Ordrebekreftelsen, vil Du ha tilgang til å motta service og feilretting av Oss. Feil og mangler ved Tjenestene kan meldes til Keyfree via Vårt kontaktskjema, via e-post til kontakt@keyfree.no, eller via telefon (+47) 909 61 515.

Før en feil blir meldt til Oss skal Du undersøke om feilen skyldes Ditt eget utstyr, herunder kabler, veggkontakt og strømtilførsel.

Tjenester som knyttes til en henvendelse fra Deg som ikke faller innenfor Tjenestenes fastpris som angitt i Ordrebekreftelsen, vil kunne være gjenstand for tilleggsbetaling i henhold til Vår prisliste som er tilgjengelig på Vår nettside. Slik tilleggsbetaling skal varsles Deg før slike Tjenester leveres av Oss.

Service og oppgradering av utstyr skal bare utføres av Oss eller av autorisert reparatør godkjent av Oss.

Vi har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tilgangen til Tjenestene når dette anses nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker, uten at dette er å anse som mislighold.

2.3 Tredjeparter og underleverandører

Vi kan benytte tredjeparter som er nødvendige for å levere Tjenestene ("Underleverandører"). Vi er ansvarlig for enhver bruk av Underleverandører engasjert av Oss. I den grad Underleverandører håndterer personopplysninger, vil disse bli håndtert i henhold til gjeldende personvern- og databehandlingsregler.

Vi er ikke ansvarlig for avtaler som Du inngår med andre leverandører enn Oss. Du bærer selv risikoen dersom Du gir tredjepersoner tilgang til Ditt hjem eller systemer. Eksempler på dette kan være tjenesteytere som Du benytter Deg av, som for eksempel håndverkere eller vaskehjelp.

2.4 Personvern

Vi og våre leverandører vil behandle informasjon knyttet til Din brukerkonto og om Din bruk av Tjenestene. I den grad brukerinformasjonen utgjør personopplysninger, vil disse bli håndtert i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Detaljert informasjon om hvordan Vi håndterer Dine personopplysninger finnes i Vår personvernerklæring (trykk her).

3. Produkter

3.1 Sentralenheten

For å benytte Tjenestene kreves en Keyfree sentralenhet ("Sentralenheten").

Sentralenheten er styringsenheten for Tjenestene og muliggjør styring av enheter og sammenkobling med andre produkter, som er kompatible med Sentralenheten ("Keyfree-Støttede Produkter"). Du er ansvarlig for å holde Sentralenheten tilknyttet bredbånd og strøm.

Du må ikke modifisere, endre eller åpne Sentralenheten eller utsette den for fukt, overoppheting eller annen urimelig påkjenning. Sentralenheten er kun ment for innendørs bruk. Du plikter å følge de vedlagte instruksjonene.

3.2 Keyfree-Støttede Produkter

Sentralenheten støtter flere ulike trådløse protokoller og standarder, herunder Wi-Fi, ZigBee, Z-Wave og Bluetooth, som muliggjør sammenkopling med Keyfree-Støttede Produkter.

Din tilgang til funksjoner i Tjenestene er avhengige av at Sentralenheten er tilkoplet Keyfree-Støttede Produkter.

Keyfree-Støttede Produkter leveres enten av Keyfree eller av tredjeparter. Se informasjon om kompatible Keyfree-Støttede Produkter (trykk her). Listen over Keyfree-Støttede Produkter er uttømmende og vil kunne endres over tid. Vi vil varsle Deg, dersom produkter fjernes fra listen over Keyfree-Støttede Produkter. Du er selv ansvarlig for å undersøke at Sentralenheten er kompatibel med andre produkter. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle endringer i Keyfree-Støttede Produkter og Vi stiller ingen garanti for at Keyfree-Støttede Produkter ikke lenger støttes av Sentralenheten. Du skal ikke sammenkoble Sentralenheten med produkter som ikke er på listen over Keyfree-Støttede Produkter.

3.3 Installering

Du er selv ansvarlig for å koble opp Sentralenheten og eventuelt Keyfree-Støttede Produkter i henhold til de vedlagte instruksjonene.

Vi er ikke ansvarlig for redusert eller bortfalt funksjonalitet som følge av uriktig montering eller plassering av Sentralenheten eller Keyfree-Støttede Produkter. Sentralenheten og enkelte andre smarthjemprodukter er avhengige av strømtilførsel for å fungere korrekt, mens enkelte Keyfree-Støttede Produkter er batteridrevne. Du er selv ansvarlig for å fornye batteri i slike Keyfree-Støttede Produkter når det er påkrevd.

3.4 Leie av Sentralenhet og/eller Keyfree-Støttede Produkter

Dersom Du leier Sentralenheten og/eller Keyfree-Støttede Produkter vil det fremkomme av Ordrebekreftelsen. Produkter som leies under Avtalen kan være brukt.

4. Varighet og oppsigelse

4.1 Varighet

Hvis ikke annet følger av Ordrebekreftelsen, vil Avtalen løpe inntil den sies opp av en av Partene fra datoen Avtalen ble inngått.

4.2 Oppsigelse

4.2.1 Alminnelig oppsigelse

Du eller Vi kan helt eller delvis si opp Avtalen ved skriftlig varsel til den annen Part med én – 1 – kalendermåneds varsel. Oppsigelsesperioden skal (i) løpe fra den første dagen i kalendermåneden etter at oppsigelsesvarselet ble gitt og (ii) utløpe den siste dagen i kalendermåneden etter at oppsigelsesvarselet ble gitt.

4.2.2 Endringer av Brukervilkårene/endringer av Tjenestene

Vi har rett til å endre Brukervilkårene og Tjenestene i Avtalens varighet i samsvar med punkt 5 nedenfor. Slike endringer får virkning for Deg under denne Avtalen fra det tidspunkt de publiseres på våre nettsider (trykk her), med mindre et annet ikrafttredelsestidspunkt er angitt eller avtalt. Ved vesentlige endringer av Brukervilkårene og/eller Tjenestene, jf. punkt 5.1 og punkt 5.2 nedenfor, til Din ugunst, har Du rett til å si opp Avtalen med virkning fra tidspunktet de endringen trer i kraft, med mindre endringene er nødvendige for oppfyllelse av rettslige krav.

Oppsigelse etter dette punkt 4.2.2 må skje skriftlig innen 14 dager etter at Du har mottatt varsel om endringen.

4.3 Virkning av oppsigelse

Ved oppsigelse opphører Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen. Dersom Avtalen sies opp med virkning kun for enkelte Tjenester, vil Avtalen fortsette å løpe for Tjenestene som ikke berøres av oppsigelsen. Når oppsigelsen trer i kraft, vil Din tilgang til Tjenestene bli avsluttet.

Dersom Keyfree sier opp Avtalen før utløpet av en pågående avtaleperiode, eller dersom Du hever Avtalen i medhold av punkt 8.1, og dersom Du har forhåndsbetalt for Tjenester som berøres av oppsigelsen eller hevingserklæringen, skal Vi betale Deg en refusjon av vederlaget for berørte Tjenester for den delen av avtaleperioden som Du ikke får brukt Tjenesten som avsluttes førtidig. For øvrig refunderes ikke betalinger til Keyfree etter Avtalen.

Dersom Du leier Sentralenheten eller Keyfree-Støttede Produkter må disse ved oppsigelse returneres til:

Keyfree AS

Nils Hansens vei 2C, 0666 Oslo

Slik retur skal skje innen 14 dager etter Avtalens opphør. Navn og e-postadresse må vedlegges forsendelsen slik at Vi kan verifisere at Du har returnert den leide Sentralenheten.

Dersom Du har mottatt andre dokumenter, eksemplar av programvarer eller annet material som Vi eier, har opphavsrett til eller andre immaterielle rettigheter til, skal Du enten (a) returnere disse til Oss på samme måte som beskrevet over, eller (b) ved Vår skriftlige forespørsel, destruere disse.

5. ENDRINGER

5.1 Endringer av Tjenestene

Vi kan oppdatere og endre Tjenestene. Du forstår og aksepterer at Vi står fritt til å gjøre endringer og oppdateringer i Tjenestene ved behov.

Endringer av Tjenestene vil ikke påvirke rettighetene og pliktene mellom Deg og Oss, slik de fremgår av Brukervilkårene.

5.2 Endringer av Brukervilkårene

Vi kan endre Brukervilkårene.

Vesentlige endringer i brukervilkårene vil bli varslet Kunden 30 dager før de trer i kraft. De til enhver tid gjeldende Brukervilkårene vil være tilgjengelige på Våre nettsider (trykk her).

5.3 Prisendringer

Vi kan fra tid til annen endre prisen for Tjenestene. Vi vil kommunisere eventuelle prisendringer til Deg, og slike prisendringer vil tre i kraft ved starten av neste avtaleperiode etter at prisendringen ble kommunisert.

I tillegg til prisendringer som nevnt over, har Vi rett til å justere priser i samsvar med endring i konsumprisindeksen og dersom endringer i offentlige skatter og avgifter øker Våre kostnader i forbindelse med leveransen av Tjenestene. Vi vil varsle Deg om slike endringer, som vil tre i kraft den 1. januar hvert år i avtaleperioden.

I den grad det er tillatt i henhold til norsk forbrukerlovgivning, godtar Du prisendringen ved å fortsette å bruke Tjenestene etter at prisendringen har trådt i kraft. Hvis Du ikke samtykker til prisendringen, har Du rett til å si opp Avtalen etter punkt 4.2.1.

Vi tilbyr ikke refusjon dersom prisen for allerede kjøpte Tjenester reduseres, for eksempel som følge av kampanjer. Vi tilbyr heller ikke refusjon hvis Vi endrer innholdet eller funksjoner i en Tjeneste.

6. Priser og Betaling

6.1 Priser og prisregulering

Dersom Du kjøper Tjenestene eller Keyfree-Støttede Produkter fra en distributør, vil priser og prisvilkår følge av avtalen Du inngår med distributøren.

Dersom Du kjøper Tjenestene fra Keyfree, vil Keyfrees priser og prisvilkår fremgå på Vår nettside (trykk her), med mindre annet fremgår av Ordrebekreftelsen.

6.2 Fakturering

Med mindre annet fremgår av Ordrebekreftelsen, fakturerer Vi Tjenestene forskuddsvis ved avtaleinngåelsen for avtaleperioden. Ved fornyelse av Avtalen, fakturerer Vi Tjenester forskuddsvis for den fornyede avtaleperioden. Forfallstid er 14 dager.

Du samtykker til at Vi kan overdra fordringen mot Deg til tredjeparter.

7. Angrerett

Ved kjøp av Tjenestene utenfor fast forretningssted har Du angrerett i henhold til norsk lov. Når Du godtar disse Brukervilkårene får Du umiddelbart tilgang til Tjenestene. Angrefristen for produkter du kjøper fra Oss løper fra den dagen Du mottar varene.

Dersom Du ønsker å benytte seg av angreretten, må Du innen utløpet av angrefristen gi Oss beskjed om at angreretten gjøres gjeldende. Angreretten gjøres gjeldende gjennom Vårt standardiserte angrerettskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig beskjed. I beskjeden må Du oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon slik som bestillingsreferanse, fakturanummer og navn på Tjenestene som angreretten gjelder.

For utfyllende informasjon om din angrerett, se Forbrukerrådets veiledning.

8. Keyfrees Ansvar

8.1 Mislighold og sanksjoner

Det foreligger et mislighold fra Vår side hvis Vi ikke oppfyller sine plikter etter Avtalen. Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes forhold som Du er ansvarlig for, eller forhold som anses som force majeure etter norsk rett.

Du skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

Vi har en rett og plikt til å avhjelpe mislighold av Avtalen. I den utstrekning avhjelp ikke kan leveres gjennom Våre rimelige tiltak, kan Du kreve forholdsmessig prisavslag.

Dersom Vårt mislighold er vesentlig, kan Du heve Avtalen med umiddelbar virkning i tråd med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Heving skal ha samme virkning som oppsigelse i medhold av punkt 4.3Feil! Fant ikke referansekilden..

I den grad gjeldende lovgivning tillater det, har Du ikke rett til å kreve avhjelp fra tredjepart eller andre sanksjoner ved Vårt mislighold.

8.2 Ansvarsbegrensning

Keyfrees samlede ansvar under Avtalen er begrenset til det beløpet Du har betalt for Tjenestene de siste 12 månedene.

I den grad gjeldende lovgivning tillater det, er Vi ikke ansvarlig for indirekte tap.

Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, forretningstap, tap av inntekt, fortjeneste eller forventede besparelser, tap av kontrakter eller forretningsforhold, tap av omdømme, eller tap eller korrupsjon av informasjon eller data.

Ingenting i Brukervilkårene begrenser Vårt ansvar for forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger eller unnlatelser.

9. Ditt ansvar

9.1 Brukerkonto

For å ta i bruk Tjenestene, må Du først opprette en Keyfree brukerkonto. For å gjøre dette, vil Vi be Deg registrere enkelte opplysninger om Deg. Nødvendige personopplysninger for at Vi skal kunne tilby Tjenestene vil bl.a. innebære navn, adresse, mobilnummer og en gyldig e-postadresse. Du forplikter Deg til å oppgi korrekt og ekte informasjon. Det er ditt ansvar å holde informasjonen oppdatert.

For å ivareta sikkerheten over din brukerkonto, skal Du ikke oppgi passord og andre opplysninger tilknyttet brukerkontoen til uvedkommende.

Vi kan avslutte eller suspendere din brukerkonto for å beskytte Deg, Oss eller Våre partnere fra identitetstyveri eller forsøk på identitetstyveri, eller annen uredelig aktivitet i henhold til Brukervilkårene og gjeldende lovgivning.

9.2 Bosted og flytting

Tjenestene er knyttet til Ditt bosted.

Dersom Du skal flytte til nytt bosted, og ønsker å videreføre Tjenestene, må melding om flytting skje minimum fire – 4 – uker før flytting skal skje.

Vi kan ikke garantere for at Tjenestene kan leveres på nytt bosted.

Videreføring av Tjenestene på nytt bosted kan være gjenstand for tilleggsbetaling for ny etablering i henhold til Vår gjeldende prisliste.

9.3 Akseptabel bruk av Tjenestene

Du må minst være 18 år for bruke Tjenestene, og for å inngå denne Avtalen.

Du kan ikke bruke Tjenestene:

  1. på en måte som strider mot norsk lovgivning, denne Avtalen eller instruksjoner som er vedlagt Sentralenheten eller Keyfree-Støttede Produkter;
  2. i forbindelse med næringsvirksomhet eller kommersielle aktiviteter;
  3. til uønsket overvåking eller monitorering, krenkelse av privatliv, sjikanering eller annen plagsom atferd mot husstandens medlemmer eller andre
  4. dersom Du har oppgitt mangelfull eller ukorrekt kundeinformasjon; eller
  5. på en måte som krenker Våre eller tredjeparters immaterielle rettigheter.

Dersom Vi har grunn til å tro at Du har opptrådt i strid med Brukervilkårene, har Vi rett til å iverksette rimelige tiltak for å sikre Våre og Våre Underleverandørers interesser og rettigheter. Du forstår og samtykker til at Du ved å handle i strid med akseptabel bruk som nevnt i denne bestemmelsen, gir Oss rett til å suspendere eller terminere din tilgang til Tjenestene.

Du skal ikke selge, overlate, leie ut, pantsette, på annen måte overdra eller låne ut Tjenestene, herunder Sentralenheten og Keyfree-Støttede Produkter som leies av Oss eller våre samarbeidspartnere, til tredjeparter.

9.4 Betalingsmislighold

Hvis Du ikke betaler til avtalt tid, har Vi krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Ved betalingsmislighold kan Vi ved skriftlig varsel til Deg stenge Din tilgang til Tjenestene. Ved vesentlig betalingsmislighold 30 dager kan Vi ved skriftlig varsel til Deg heve Avtalen. Ved slik heving vil Du ikke ha krav på noen refusjon for Tjenester som er forhåndsbetalt.

Dersom Din tilgang til Tjenestene har blitt stengt som følge av Ditt betalingsmislighold, vil Vi gjenåpne tilgangen når utestående krav med renter og gebyrer er innbetalt.

Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso for inndrivelse. Du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

9.5 Ansvar ved leie av Sentralenheten eller Keyfree-Støttede Produkter

Dersom Kunden leier Sentralenheten eller Keyfree-Støttede Produkter plikter Du på objektivt grunnlag å erstatte Oss for utstyr som er skadet, modifisert, mistet eller stjålet.

Du er objektivt ansvarlig for tap av og skader på Sentralenheten og annet utstyr i avtaleperioden inntil det er tilbakelevert til Oss.

10. Rettigheter

10.1 Produkter

Det fremgår av Ordrebekreftelsen eller annen skriftlig dokumentasjon hvorvidt Du har kjøpt eller leier det nødvendige utstyret for å benytte Tjenestene, herunder Sentralenheten eller Keyfree-Støttede Produkter.

10.2 Immaterielle rettigheter

Vi er eieren og lisensinnehaveren av alle immaterielle rettigheter som fremgår av Tjenestene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, konsept, metodikk, tekst, design, musikk, grafikk, relevante grensesnitt, programvare og varemerker knyttet til Keyfree. Tjenestene kan ikke brukes til andre formål enn de fremgår av Brukervilkårene eller, hvis aktuelt, av særskilt avtale med Oss.

10.3 Lisensrettigheter

Ved å inngå Avtalen får Du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig rett til å bruke Tjenestene under Avtalens varighet. Denne lisensen gjelder kun retten til å bruke Tjenestene for Din egen bruk. Du har blant annet ikke rett til å bruke Tjenestene i forbindelse med utførelse av ditt arbeid hos din arbeidsgiver.

11. Partsskifte

Gjennom din aksept av Brukervilkårene aksepterer Du samtidig at alle avtaler som Du har inngått med Oss kan overdras, uten ditt samtykke, til et annet selskap som helt eller delvis, direkte eller indirekte eies av Keyfree eller er en del av samme konsern som Keyfree, eller til tredjepart i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse som inkluderer Tjenestene.

12. LOVVERK

Med mindre annet er påkrevet av gjeldende lovgivning, skal norsk rett gjelde for Avtalen og din bruk av Tjenestene.

13. Tvisteløsning

Du har rett til å klage på en suspensjon eller terminering via vårt kontaktskjema, via e-post til kontakt@keyfree.no, eller via telefon (+47) 909 61 515.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Tvister mellom Deg og Oss som oppstår i forbindelse med Tjenestene eller Avtalen er underlagt domsmyndighet ved Ditt alminnelige verneting (der Du har bopel).

Hvis Du vil påklage Tjenestene, kan Du inngi en klage til Forbrukerrådet, Fred Olsens gate 1, 0152 Oslo. Du kan også klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no. Du kan også ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Kontakt oss

    kontakt@keyfree.no